Daily News

November 17th, 2011

JEREMY SCOTT Denim collection spring 2012

Denim collection spring 2012  of the designer JEREMY SCOTT .

Collection denim printemps 2012 du createur JEREMY SCOTT .

Via BKRW-DENIM